Verklaring gegevensbescherming voor de klant

Wat wordt door deze verklaring afgedekt?

De verklaring gegevensbescherming beschrijft hoe Eurotunnel, de handelsnaam van het part­ner­schap tussen Channel Tunnel Group Limited en France Manche SA en onderdeel van de Getlink bedrijfsgroep (“Eurotunnel”, “wij” of “ons”), gebruik maakt van uw persoonsgegevens.

De verklaring beschrijft ook uw rechten in verband met de gegevensbescherming, met inbegrip van een recht om bezwaar te maken tegen sommige verwerkingen die Eurotunnel uitvoert. Meer informatie over uw rechten en hoe u die kunt uitoefenen, is hieronder beschreven onder het kopje “Wat zijn uw rechten en opties?”

Wij kunnen u ook voorzien van extra informatie als wij persoonsgegevens verzamelen, als wij denken dat het nuttig zou zijn om relevante en tijdige informatie te verstrekken.

Welke persoonsgegevens worden door Eurotunnel verzameld?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens als u contact met ons heeft. Dit omvat:

 • uw naam, gebruikersnaam en wachtwoord.
 • uw geslacht, leeftijd en geboortedatum.
 • contactgegevens zoals uw thuisadres en postcode, emailadres en telefoonnummer.
 • vooraf te verstrekken passagiersgegevens (API, Advance Passenger Information) van u en uw medereizigers, zoals uw nationaliteit, uw nationale identificatiedocument (bijvoorbeeld paspoort) en document nummer, en de geldigheid van dat document die relevant zijn voor de grensoverschrijdende Covid-19-vereisten.
 • opnamen van uw telefoontjes naar ons contactcentrum.
 • CCTV beelden en opnamen.
 • of u of uw medepassagiers gebruik maken van een rolstoel.
 • de registratiegegevens van uw voertuig, ook door middel van het gebruik van automatische nummerbordherkenningstechnologie.
 • versleutelde gegevens van pinpas of creditcard als u bij ons koopt.
 • uw marketingvoorkeuren, uw belangstelling (met inbegrip van uw voorkeur op het gebied van vakantie, reizen, voedsel, drinken en entertainment), uw gewenste taal, beelden en video’s van social media en elke toestemming die u ons hebt gegeven.
 • informatie over uw gezondheid als u een reisverzekering heeft afgesloten.
 • informatie in verband met de browser of het apparaat waarvan u gebruik maakt om onze website op te roepen, uw IP-adres en de geprefereerde cookies.

Welke persoonsgegevens krijgt Eurotunnel van derde partijen?

Onze betrouwbare leveranciers zorgen voor geanonimiseerde webanalytics en rapportagediensten, analyses van gebruikersgedrag en accounts en profileringsdiensten. Wij delen met het oog daarop geanonimiseerde klantgegevens met hen. Andere betrouwbare leveranciers sturen ons de informatie die u hun heeft gegeven als u antwoordt op marketingboodschappen, enquêtes of prijsvragen of ons beelden of video stuurt. Wij ontvangen de bevestiging van de betaling en de versleutelde gegevens van pinpas or creditcard in het kader van het valideren van de boeking en van fraudepreventie.

Hoe maakt Eurotunnel gebruik van uw persoonsgegevens en wat is de juridische grondslag voor het gebruik daarvan?

Wij maken gebruik van de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

indien noodzakelijk om een contract uit te voeren of met een contract verbonden stappen te ondernemen. Dit is relevant als u tickets van ons koopt, andere producten en diensten koopt of meedoet met een door ons georganiseerde prijsvraag. Dit omvat:

 • het in ontvangst nemen van betalingen en het valideren van de boeking.
 • de communicatie met u.
 • het verlenen van klantenservice en het organiseren van het leveren van of anderszins zorgen voor producten, diensten of prijzen.

indien noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van Eurotunnel, die hieronder zijn genoemd, en onze belangen niet prevaleren boven uw rechten op gegevensbescherming:

 • gebruik maken van uw informatie om producten en diensten te leveren die u hebt aangevraagd en om te antwoorden op elk commentaar of alle klachten die u ons eventueel stuurt.
 • het monitoren van het gebruik van onze websites, en het gebruik maken van per­soonsgegevens om ons te helpen bij het verbeteren en beschermen van onze diensten en websites, zowel online als offline.
 • gebruik maken van informatie die u verstrekt om onze website, producten of diensten voor u te personaliseren.
 • als u gebruik maakt een creditcard of pinpas als betalingsmiddel doen wij een beroep op derde partijen om de geldigheid van het soort code, rekeningnummer en kaartnummer die u ons voorlegt te controleren om fraude te voorkomen.
 • wij monitoren klantenaccounts om fraude, terrorisme, een onjuiste voorstelling van zaken, veiligheidsincidenten of misdaad te voorkomen, onderzoeken en/of rapporteren, in overeen­stemming met de toe te passen wetgeving.
 • om onze wettelijke rechten te beschermen en de veiligheid van onze netwerken en eigendom te beheren (bijvoorbeeld door gebruik te maken van CCTV).
 • wij zullen gegevens indien nodig gebruiken in verband met rechtsvorderingen, naleving, regelgeving en onderzoeksdoeleinden (met inbegrip van het bekend maken van zulke informatie in verband met juridische procedures of procesvoering).

Wanneer geeft u ons toestemming:

 • wij sturen u direct marketing in verband met onze producten en diensten, of andere producten en diensten die wij, onze onderafdelingen en zorgvuldig gekozen partners aanbieden.
 • wij zetten cookies in en gebruiken vergelijkbare technologieën in overeenstemming met ons beleid op het gebied van cookies en de informatie die u ons verstrekt als die technologieën gebruikt worden.
 • bij andere gelegenheden waarbij wij u om toestemming vragen zullen wij de gegevens gebruiken voor het doel dat wij op dat moment toelichten.

Voor doeleinden die door de wet vereist zijn:

 • als reactie op verzoeken van wethandhavingsinstanties van de overheid die een onderzoek uitvoeren.
 • voor nationale veiligheid, immigratie en douanecontroles.

Hoe rechtvaardigen wij onze gerechtvaardigde belangen?

Wij hebben tests (balancing tests) uitgevoerd waarbij een afweging wordt gemaakt voor alle verwerking van gegevens die wij uitvoeren op basis van onze hierboven beschreven gerechtvaardigde belangen. U kunt informatie over deze tests krijgen door contact met ons op te nemen via de hieronder genoemde contactgegevens.

Het verstrekken van sommige informatie, zoals de gegevens die u verstrekt om u marketing­bood­schap­pen te kunnen sturen, is optioneel. In bepaalde omstandigheden zullen wij echter niet in staat zijn om de diensten en/of producten die u hebt aangevraagd te verstrekken als wij niet alle relevante persoonsgegevens hebben ontvangen.

Hoe lang zal Eurotunnel uw persoonsgegevens opslaan?

Als wij uw persoonsgegevens verwerken in verband met het leveren van diensten, houden we de gegevens 6 jaar vast nadat u met ons hebt gereisd (behalve wat betreft uw IP-adres dat wij 2 jaar opslaan).

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken in verband met de grensoverschrijdende Covid-19-reisvoorschriften van de Britse en Franse regering:

 • De bewaring van gegevens uit de Speciale Categorie (PCR-testresultaat, vaccinatiestatus en vaccinatiecertificaat) is strikt beperkt tot maximaal 72 uur en wordt automatisch gewist zodra uw Shuttle op de plaats van bestemming is aangekomen. 
 • Gegevens die niet tot de speciale categorie behoren (zoals PLF-referentie, naam, achternaam, leeftijd, reserveringsnummer, reisdatum) die worden verstrekt door klanten die van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk reizen, worden gedurende 3 maanden vanaf de datum van uw overtocht bewaard om aan te tonen dat Eurotunnel voldoet aan The Health Protection (Coronavirus, International Travel and Operator Liability) (England) Regulations 2021.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, ofwel voor marketing doeleinden ofwel met uw toe­stem­ming, verwerken wij die gegevens gedurende 6 jaar nadat u met ons hebt gereisd of tot u ons ver­zoekt om daarmee te stoppen, met een korte tussenperiode (om ons in staat te stellen om uw verzoek uit te voeren). Wij leggen het gegeven vast waarvan u ons hebt verzocht om u geen directe marketing te sturen of uw gegevens niet voor onbepaalde duur te verwerken zodat we uw verzoek in de toekomst kunnen respecteren.

Wij hebben administratieve en financiële verslagen en maken maandelijks voor archiefdoeleinden back-ups van onze IT systemen in het kader van het managen van calamiteitenherstel, informatie­veiligheid en ondernemingsbeheer. Wij bewaren die gegevens 15 jaar.

Opnamen van uw telefonische contacten met ons contactcentrum worden 7 jaar opgeslagen in overeenstemming met de vereisten van de desbetreffende autoriteit (Financial Conduct Authority).

Door u verstrekte beelden (bijvoorbeeld Instagram images en video’s) worden voor gebruik op onze social media streams opgeslagen tot u ons verzoekt om die te verwijderen.

CCTV beelden en opnamen worden voor 30 dagen opgeslagen, tenzij overheidsinstanties of politie­functionarissen verlangen dat de opnamen worden bewaard; in dat geval worden ze opgeslagen zo­lang dat wettelijk noodzakelijk is.

Uw IP-adres wordt bewaard in overeenstemming met uw geprefereerde cookies.

Hoe gaat Eurotunnel uw persoonsgegevens delen?

Wij zullen uw persoonsgegevens delen met andere leden van de Getlink Group om groepsfuncties te beheren en aan te sturen, met inbegrip van het verlenen van onze diensten en verstrekken van onze producten aan u.

Uw persoonsgegevens zullen ook worden gedeeld met betrouwbare derde partijen zoals onze professionele adviseurs en auditors, verzekeraars, beleggingsbeheer, banken en andere organisaties die ons adviseren.

Als u autopechhulp of een persoonlijke reisverzekering van ons koopt zullen wij uw persoonlijke informatie delen met de bedrijven met behulp van wie wij die diensten verlenen. Wij doen dit in overeenstemming met de vereisten van de desbetreffende autoriteit (Financial Conduct Authority). Als u erin toestemt om marketingboodschappen van ons te krijgen, deelneemt aan onderzoeken naar lifestyle, uw voorkeuren of klanttevredenheid of meedoet aan een prijsvraag, dan delen wij uw persoonsgegevens met de bedrijven die deze diensten met ons of voor u verlenen.

Uw persoonsgegevens zullen ook worden gedeeld met overheidsinstanties en/of politiefunc­tiona­rissen indien dat voor de bovengenoemde doeleinden wordt verlangd, indien dit wettelijk verplicht is of indien vereist voor de wettelijke bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij het naleven van de toe te passen wetten.

In het geval dat Eurotunnel wordt verkocht of bij een ander bedrijf wordt geïntegreerd zullen uw gegevens bekend worden gemaakt aan onze adviseurs en elke adviseur van de beoogde koper en zullen ze worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaars van het bedrijf.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in de Europese Economische Ruimte ("EER"). Als wij uw persoonsgegevens delen met een derde partij dienstverleners buiten de EER zullen wij de leveranciers en de niet-EER landen waarin die zijn gevestigd hier identificeren: None/Geen.

Als informatie buiten de EER wordt doorgegeven, en als dat gegeven wordt aan een stakeholder of verkoper in een land dat is niet is onderworpen aan een beschermingsniveau zoals dat van de Europese Commissie, worden gegevens afdoende beschermd door de door de EU Commissie goedgekeurde standaard contractuele bepalingen, een passend certificaat in het kader van het Privacy Shield of de bindende bedrijfsvoorschriften voor verwerkers (Binding Corporate Rules for Processors, afgekort BCR-P) van de leverancier.

Als u buiten de EER woont zullen wij uw persoonsgegevens buiten de EER moeten doorgeven om op alle vragen die u mocht hebben antwoord te kunnen geven. Als dat van toepassing is zullen wij alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeen­stem­ming met deze verklaring gegevensbescherming worden behandeld.

Neem voor meer informatie, daaronder begrepen het verkrijgen van een kopie van de documenten die worden gebruikt om uw persoonsgegevens te beschermen, a.u.b. contact met ons op en maak daarbij gebruik van de hieronder genoemde contactgegevens.

Wat zijn uw opties en rechten?

De juistheid van de informatie die wij over u hebben is voor ons belangrijk. Als enige informatie die wij over u hebben onjuist of verouderd is, laat ons dat dan a.u.b. weten door middel van de contactgegevens die aan het einde van deze verklaring gegevensbescherming staan. U hebt ook het recht:

 • om Eurotunnel om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen.
 • om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als die onjuist of onvolledig zijn.
 • om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • om het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken.
 • om de persoonsgegevens die u verstrekt in een gestructureerd, machineleesbaar formaat te krijgen en om ons te vragen om deze persoonsgegevens met andere organisaties te delen (geschikt te maken voor andere organisaties).
 • om in sommige omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking.

Indien wij om uw toestemming hebben gevraagd, kunt u deze te allen tijde intrekken. Indien u verzoekt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Eurotunnel in te trekken, heeft dit geen gevolgen voor de verwerking die op dat moment reeds heeft plaatsgevonden. U kunt ons ook te allen tijde vragen geen profielen meer te sturen of op te stellen voor direct marketing door op de afmeldlink onderaan elke marketing e-mail te klikken of, indien u liever rechtstreeks met ons spreekt, kunt u onze contactgegevens hier vinden.

Deze rechten kunnen in sommige situaties beperkt zijn – bijvoorbeeld als wij aan kunnen tonen dat wij een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te verwerken.

Als u die rechten wilt uitoefenen, neem dan a.u.b. contact met ons op via de hieronder opgevoerde gegevens.

Als u nog bezorgd bent over vragen waarop u geen antwoord hebt gekregen, hebt u het recht om bezwaar te maken bij een Europese autoriteit gegevensbescherming in de lidstaat waar u woont, werkt of waar naar uw mening een inbreuk heeft plaatsgevonden.

Het actualiseren van deze verklaring gegevensbescherming

Wij houden onze verklaring gegevensbescherming op gezette tijden tegen het licht en kunnen die periodiek actualiseren. Wij zullen de datum bovenaan deze verklaring gegevensbescherming overeenkomstig actualiseren. Bij sommige gelegenheden kunnen wij u ook actief adviseren over specifieke activiteiten op het gebied van de omgang met gegevens of significante veranderingen in deze verklaring gegevensbescherming, zoals door de toe te passen wet is voorgeschreven.

Neem contact met ons op

Wij hopen dat wij u een tevredenstellend antwoord kunnen geven op vragen die u mogelijk hebt over de manier waarop wij uw gegevens verwerken. Mocht u bezorgd zijn over de vraag hoe wij uw gegevens verwerken, dan kunt u die altijd met onze juridische afdeling of met de functionaris gegevensbescherming van de Getlink Group bespreken. U kunt contact kunt opnemen via:

Eurotunnel Legal Department (juridische afdeling):

E-mail: legal@eurotunnel.com

Per post in het Verenigd Koninkrijk: Eurotunnel Legal Department, UK Terminal, Ashford Road, Folkestone, Kent CT18 8XX, Verenigd Koninkrijk

Per post in Frankrijk: Eurotunnel Department Juridique Siege Exploitation B.P. 69 62904 Coquelles. Cedex. Frankrijk

De functionaris gegevensbescherming van de Getlink Group

E-mail: DPO@getlinkgroup.com

Per post in het Verenigd Koninkrijk: Eurotunnel Data Protection Officer, UK Terminal, Ashford Road, Folkestone, Kent CT18 8XX, Verenigd Koninkrijk

Per post in Frankrijk: Eurotunnel Data Protection Officer, Siege Exploitation B.P. 69 62904 Coquelles. Cedex. Frankrijk

Wie is mijn gegevensbeheerder?

Uw gegevensbeheerder zal de Eurotunnel-eenheid zijn waarmee u een zakelijke relatie hebt.

In het Verenigd Koninkrijk zal dat de Channel Tunnel Group Limited zijn, waarmee u contact kunt opnemen via:

E-mail: legal@eurotunnel.com

Per post: Legal Department Eurotunnel UK Terminal, Ashford Road, Folkestone, Kent CT18 8XX, Verenigd Koninkrijk

In Frankrijk zal dat France Manche SA zijn, waarmee u contact kunt opnemen via:

E-mail: legal@eurotunnel.com

Per post: Department Juridique Eurotunnel Siege Exploitation, B.P. 69 62904 Coquelles. Cedex. Frankrijk

Laatst bijgewerkt: 27 juni 2022

Waarom Eurotunnel Le Shuttle cookies gebruikt.

 • Eurotunnel Le Shuttle zal nimmer cookies toepassen om gegevens te verzamelen die persoonlijke identificatie mogelijk maken. Indien u toch het plaatsen van cookies door Eurotunnel Le Shuttle, of welke website dan ook, wenst te beperken of blokkeren, kunt u dit doen via de instellingen van uw webbrowser. Instructies hiertoe vindt u in de help functie of de handleiding van uw webbrowser.

  Ook kunt u op de website aboutcookies.org.uk uitgebreide informatie vinden over de wijze waarop dit kan in de meeste webbrowsers. U treft hier ook informatie aan over het verwijderen van cookies van uw computer/toestel in het algemeen.

  Houdt er wel rekening mee dat een beperking van de te plaatsen cookies invloed kan hebben op de werking van de webite van Eurotunnel Le Shuttle en de mogelijkheden voor het boeken van producten en diensten.

  Cookie-instellingen

 • Een lijst met de alle cookies dat Eurotunnel.com gebruikt, samen met manieren om het aantal cookies dat je ontvangt tot een minimum te beperken, vind je hier:

  Cookielijst

 • Ook kunt u op de website aboutcookies.org.uk uitgebreide informatie vinden over de wijze waarop dit kan in de meeste webbrowsers. U treft hier ook informatie aan over het verwijderen van cookies van uw computer/toestel in het algemeen.

  Houdt er wel rekening mee dat een beperking van de te plaatsen cookies invloed kan hebben op de werking van de webite van Eurotunnel Le Shuttle en de mogelijkheden voor het boeken van producten en diensten. Binnen de website van Eurotunnel Le Shuttle worden cookies gebruikt om informatie te verzamelen over uw voorkeuren en surfgedrag. Gebruikers hebben de mogelijkheid om hun voorkeuren in te stellen zodat zij alle cookies accepteren, geïnformeerd worden zodra nieuwe cookies worden aangeboden of helemaal geen cookies te accepteren. Het afwijzen van cookies betekent dat een aantal van de persoonlijk afgestemde mogelijkheden niet kunnen worden geboden waarmee het gebruik van alle mogelijkheden van de website beperkt wordt. Iedere webbrowser is weer anders en wij verzoeken u om help functie of de handleiding van uw webbrowser te raadplegen voor intstructies om uw voorkeuren aan te passen.

  Tijdens elk bezoek aan onze websites worden de pagina's die u oproept samen met de cookies opgeslagen in het geheugen van uw computer en/of toestel. Dit meeste websites doen dit omdat cookies hen in staat stelt om handige mogelijkheden te bieden zoals vast te stellen of deze webbrowser (en diens gebruiker) de website eerder heeft bezocht. Dit wordt geconstateerd door bij bezoek aan onze pagina's eerder geplaatste cookies terug te vinden.

Bezig met laden...